محمدرضا بختیاری

مدیر عامل
 • 88967999
 • 88968011

سیدعلیرضا ساداتی‌‌فرد

معاون بهره‌برداری و توسعه آب
 • 81751
 • 88952981

محمدرضا عباسعلی مصرزاده

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب
 • 88966666
 • 88973066

ابراهیم یزدیان

معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی
 • 88950907
 • 88965888

محمدرضا مجدی‌نسب

معاون مالی و پشتیبانی
 • 88950909
 • 88954921

سید رسول باقری

معاون درآمد و امور مشترکین
 • 88980804
 • 88980804

علی صاحبی

مدیر روابط‌ عمومی و آموزش همگانی
 • 88962062
 • 88964062

رضا پوررجب

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری