الگوی مصرف آب

 

1-   مشترک گرامی، الگوی مصرف در سطح استان تهران 14 مترمکعب برای هر واحد است و از ابتدای خرداد امسال مشترکانی که بیش از 14متر مکعب مصرف کنند 16درصد به نرخ هر متر مکعب آب‌بهای آنها افزوده می‌شود.

2-   از ابتدای خرداد ماه تا پایان شهریور امسال مشترکانی که کمتر از الگو آب را مصرف کنند، به ازای هر مترمکعب آب کاهش‌یافته مبلغ 1624 ریال از صورت‌حساب بعدی کسر یا به صورت یک‌جا در صورت‌حساب شهریور ماه آنان اعمال می‌شود.

 هر متر مکعب آب معادل هزار لیتر است.