میزان مصرف روزانه آب تهران

مصرف امروز: سه میلیون و 133هزار متر مکعب.
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۹:۳۹
[ تعداد بازدید : ۱,۷۷۶ ]
مصرف امروز: سه میلیون و 185هزار متر مکعب.
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۹:۳۶
[ تعداد بازدید : ۹۷۵ ]
میزان مصرف: سه میلیون و 198هزار متر مکعب.
۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۷
[ تعداد بازدید : ۹۴۸ ]
میزان مصرف: سه میلیون و ١64هزار متر مکعب.
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۹
[ تعداد بازدید : ۹۷۰ ]
میزان مصرف: سه میلیون و 134هزار متر مکعب.
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۶
[ تعداد بازدید : ۸۶۶ ]
میزان مصرف: سه میلیون و 157هزار متر مکعب.
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۵
[ تعداد بازدید : ۸۴۵ ]
میزان مصرف: سه میلیون و 175هزار متر مکعب.
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴
[ تعداد بازدید : ۹۱۱ ]
۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۵
[ تعداد بازدید : ۹۹۲ ]
۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۶
[ تعداد بازدید : ۹۶۳ ]
۰۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۹
[ تعداد بازدید : ۹۹۷ ]
۰۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۸
[ تعداد بازدید : ۹۰۴ ]
۰۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۶
[ تعداد بازدید : ۹۰۳ ]
در این روز بیش از یک درصد به میزان مصرف آب تهران در مقایسه با روز مشابه سال گذشته افزوده شد.
۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۹
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۰ ]
میزان مصرف آب تهران در روز شنبه در مقایسه با روز مشابه سال قبل، یک درصد افزایش داشت.
۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۴ ]
میزان مصرف اب تهران در این روز در مقایسه با روز مشابه سال گذشته نزدیک به پنج درصد افزایش داشت.
۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۰ ]
در یک جهش چشم‌گیر 124هزار متر مکعب به میزان مصرف آب تهران در مقایسه با روز پیش از آن افزوده شد.
۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۲ ]
در این روز 32هزار متر مکعب به میزان مصرف آب تهران در مقایسه با روز قبل از آن افزوده شد.
۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰
[ تعداد بازدید : ۹۷۲ ]
در این روز نیز 30هزار متر مکعب به میزان مصرف آب تهران در مقایسه با روز پیش از آن افزوده شد.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۰
[ تعداد بازدید : ۹۱۳ ]
در روز دوشنبه 31هزار متر مکعب به میزان مصرف آب تهران در مقایسه با روز پیش از آن افزوده شد.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۹
[ تعداد بازدید : ۹۹۹ ]
در این روز 77هزار متر مکعب به میزان مصرف آب تهران در مقایسه با روز پیش از آن افزوده شد.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۹
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۲ ]
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید.