آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب

تاریخ تصویب: 1380/8/30
مرجع تصویب کننده: هیات وزیران
ماده ۱ : در اجرای مدلول ماده ۵۶ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن، آب‌ها به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

گروه ۱: 
آب‌هایی که برای مصرف آشامیدن تخصیص‌داده شده یا برای این منظور در آینده تخصیص داده شوند.
گروه ۲ : آب‌هایی که محیط زیست آبزیان قابل صید است و در آنها صید و یا تکثیر و پرورش صورت می‌گیرد، یا برای مقاصد مذکور در نظر گرفته شده و یا مورد استفاده پرندگان و حیوانات است.
گروه ۳ : آب‌های مورد مصرف در کشاورزی و آبیاری.
گروه ۴ : 
آب‌های مورد استفاده در صنعت. 
گروه ۵ : 
آب‌هایی که برای مقاصد تفریحی یا زیبایی از آن‌ها استفاده می‌شود. 

گروه ۶ : سایر آب‌ها از قبیل آب‌های جاری در جوی‌ها یا گودال‌ها و مجاری آب‌رو جاده‌های عمومی که در سایر گروه‌ها، ذکر نشده، یا برای مصارف بالا به کار برده نشده یا در نظر گرفته نشده‌اند.

ماده ۲ : تعیین گروه مربوط به تمامی آب‌های کشور اعم از آب‌های سطحی یا زیرزمینی یا آب‌های دریاچه‌ها و دریاها و آب‌های ساحلی کشور به وسیله وزارت آب و برق و بر حسب مورد با نظر وزارت کشور، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت بهداری، سازمان حفظ محیط زیست و نخجیربانی و وزارت اقتصاد انجام خواهد شد تا موقعی که گروه‌بندی آبی تعیین نشده باشد، آب مورد نظر از نظر ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی آن در ردیف گروه دو تلقی خواهد شد.
ماده ۳ : تخلیه (ریختن یا جاری کردن) هر نوع فاضلاب در آب‌های مذکور در ماده ۱ باید با رعایت مقررات مندرج در این آیین‌نامه‌ ضمن دریافت پروانه خاص از وزارت آ‎ب و برق و یا سازمان و موسسات وابسته به آن صورت گیرد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۲