منشور اخلاقی

ما اعتقاد داریم:

خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می‌شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می‌کند.

موفقیت شرکت در گرو رضایت مراجعان است.

کارکنان شرکت به عنوان ارزش‌مندترین منابع به حساب می‌آیند؛ از این رو در اثرگذاری پندار، گفتار و کردار آنان در مراجعان تردیدی نداریم.

بی‌تردید موفقیت مادی شرکت مورد توجه است، ولی ما آن را صرفا وسیله‌ای برای ارائه خدمات مناسب می‌دانیم .

    ما همواره با حفظ هویت خود ارزش‌های زیر را که منبع هدایت ما در ارائه خدمات خداپسندانه به مشترکان است، فراموش نخواهیم کرد:

  ·در هر شرایط به اصول اخلاقی پای‌بندیم .

 ·نظم، آراستگی، وقت‌شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول قطعی موفقیت خود می‌دانیم.

  · فرهنگ پاسخ‌گو بودن در مقابل مراجعان را از مسیرهای تعالی خود و شرکت می‌دانیم.

·رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز پاپداری شرکت می‌دانیم.

   این باورها و ارزش‌های اخلاقی در نوع رابطه ما با مراجعان تعیین‌کننده است.

 

نویسنده متن:

دفتر روابط‌عمومی، مدیر پورتال