تشکیلات کلی سازمان

دفتر بهره وری منابع انسانی - سرپرست دفتر بهره وری منابع انسانی

نویسنده متن:

دفتر روابط‌عمومی، مدیر پورتال