بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران

شرکت آبفای استان تهران خود را ملزم به حفظ اطلاعات شخصی مشترکان می‌ داند.

این شرکت خاطرنشان می‌کند در صورتی که مشترک برای استفاده از خدمات الکترونیک این شرکت نیازمند ارائه برخی اطلاعات شخصی است، از فراهم‌شدن شرایط هر گونه سوءاستفاده از این اطلاعات جلوگیری می‌کند.