زمان‌های نبود دسترسی به سایت

 تاریخ                                        زمان نبود دسترسی به سایت       
 12 آذرماه 94  ساعت 10 تا 12
 5 اردی‌بهشت 95  ساعت 15 تا 16
 10 شهریور 95 ساعت 12 تا 13