میز خدمت حضوری

برای آن دسته از خدمات که به موجب قوانین و مقررات یا شرایط خاص خدمت، امکان ارائه در میز خدمت الکترونیکی را ندارند و بایستی به صورت حضوری ارائه شوند شرکتهای زیر مجموعه آب و فاضلاب استان تهران با تخصیص فضای مناسب برای مراجعه ارباب رجوع و رعایت کامل حقوق شهروندی و با استفاده از کارکنان پاسخگو و آموزش دیده نسبت به ارائه اطلاعات و راهنمایی لازم در ارتباط با فرایند ارائه خدمت و همچنین هدایت و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مرتبط اقدام می نمایند.