عناوین مقاله و کتاب ها

تجربه کالیفرنیا در مدیریت یکپارچه منابع آب و پایداری آب زیرزمینی
تجربه کالیفرنیا در مدیریت یکپارچه منابع آب و پایداری آب زیرزمینی
متن گفت‌وگو با دکتر علیرضا تقوی، مدیر ارشد ملی در حوزه مدیریت آب در آمریکا در خصوص برنامه‌های مدیریت یکپارچه منابع آب و پایداری آب زیرزمینی در آمریکا با نگاهی به تجربه کالیفرنیا را در زیر بخوانید.
تجربه کالیفرنیا در مدیریت یکپارچه منابع آب و پایداری آب زیرزمینی
متن گفت‌وگو با دکتر علیرضا تقوی، مدیر ارشد ملی در حوزه مدیریت آب در آمریکا در خصوص برنامه‌های مدیریت یکپارچه منابع آب و پایداری آب زیرزمینی در آمریکا با نگاهی به تجربه کالیفرنیا را در زیر بخوانید.
«تاریخ آب» برای زمانه ما
«تاریخ آب» برای زمانه ما
امروزه انسان با چالشی جدی روبروست، چون کمبود کنونی آب و چشم‌انداز هراس‌انگیز خشکسالی‌ها و تغییرات جهانی در شرایط آب و هوا، سیاست‌گذاران را به جست‌وجوی راه‌حل‌های سیاسی و متخصصان آب را به یافتن راه‌حل‌های مدیریتی و فنی برای مقابله با کم‌یابی آب وا می‌دارد. در چنین شرایطی، مطالعه تاریخ آب، چیزی فراتر از صرفاً یک مشغله فکری بی‌فایده خواهد بود.
«تاریخ آب» برای زمانه ما
امروزه انسان با چالشی جدی روبروست، چون کمبود کنونی آب و چشم‌انداز هراس‌انگیز خشکسالی‌ها و تغییرات جهانی در شرایط آب و هوا، سیاست‌گذاران را به جست‌وجوی راه‌حل‌های سیاسی و متخصصان آب را به یافتن راه‌حل‌های مدیریتی و فنی برای مقابله با کم‌یابی آب وا می‌دارد. در چنین شرایطی، مطالعه تاریخ آب، چیزی فراتر از صرفاً یک مشغله فکری بی‌فایده خواهد بود.
جایگاه ایران در جدول تنش آبی در سال 2040
جایگاه ایران در جدول تنش آبی در سال 2040
طی دهه های آینده، کمبود آب یک چالش مهم سیاسی-اجتماعی برای خاورمیانه خواهد بود و دیپلماسی آب می تواند نقش مهمی را در حمایت از اجرای دستور کار 2030 برای توسعه پایدار ایفا کند.
جایگاه ایران در جدول تنش آبی در سال 2040
طی دهه های آینده، کمبود آب یک چالش مهم سیاسی-اجتماعی برای خاورمیانه خواهد بود و دیپلماسی آب می تواند نقش مهمی را در حمایت از اجرای دستور کار 2030 برای توسعه پایدار ایفا کند.
کیفیت ناشناخته، بحران نامرئی آب
کیفیت ناشناخته، بحران نامرئی آب
کمیت آب که در سیلاب‌ها، خیلی زیاد و در خشکسالی‌ها، خیلی کم است، توجه عمومی و کانون توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است ولی کیفیت آب، که عمدتاً رؤیت‌ناپذیر و شناسایی آن دشوار است، توجه زیادی را جلب نمی‌کند.
کیفیت ناشناخته، بحران نامرئی آب
کمیت آب که در سیلاب‌ها، خیلی زیاد و در خشکسالی‌ها، خیلی کم است، توجه عمومی و کانون توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است ولی کیفیت آب، که عمدتاً رؤیت‌ناپذیر و شناسایی آن دشوار است، توجه زیادی را جلب نمی‌کند.
درس‌آموخته‌های بازتخصیص آب از روستاها به شهرها
درس‌آموخته‌های بازتخصیص آب از روستاها به شهرها
بازتخصیص آب بیانگر جابجا کردن حقوق آب بین بهره‌برداران از منابع آب است؛ حقوقی که گاه به صورت رسمی و گاه به صورت غیررسمی برای افراد یا گروه‌های بهره‌بردار تعریف شده‌ است. مسئولین وزارت نیرو در سال 98 اذعان داشتند که به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توان دنبال تامین آب از منابع جدید بود و باید برای اصلاح نظام موجود اقدام کرد و ضروری است نظام بازتخصیص آب برای همان میزان منابعی که در اختیار داریم تدوین شود.
درس‌آموخته‌های بازتخصیص آب از روستاها به شهرها
بازتخصیص آب بیانگر جابجا کردن حقوق آب بین بهره‌برداران از منابع آب است؛ حقوقی که گاه به صورت رسمی و گاه به صورت غیررسمی برای افراد یا گروه‌های بهره‌بردار تعریف شده‌ است. مسئولین وزارت نیرو در سال 98 اذعان داشتند که به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توان دنبال تامین آب از منابع جدید بود و باید برای اصلاح نظام موجود اقدام کرد و ضروری است نظام بازتخصیص آب برای همان میزان منابعی که در اختیار داریم تدوین شود.