الگوی مصرف آب در تهران

مشترک گرامی!

الگوی مصرف در سطح استان تهران 14مترمکعب در هر دوره برای هر واحد است و از ابتدای خردادماه امسال، تعرفه آب مشترکان با مصرف بیش از الگوی مصرف، مشمول افزایش 16درصدی شده است.
از ابتدای خردادماه تا پایان شهریورماه امسال مشترکانی که کم‌تر از الگوی مصرف استفاده کرده بودند، به ازای هر متر مکعب آب کاهش‌یافته مبلغ 1624ریال از صورت‌حساب بعدی آن‌ها کسر یا به صورت یک‌جا در صورت‌حساب شهریورماه آنان اعمال شد.