کدخدمت                                 عنوان خدمت بستر ارائه خدمت 
 15031452000 واگذاری انشعاب آب وفاضلاب  
 واگذاری انشعاب آب  آیکون اینترنتی
15031452101        
 واگذاری انشعاب فاضلاب  آیکون اینترنتی
15031453000 خدمات پس از واگذاری انشعاب آب وفاضلاب
15031453100
 
 تغییر کاربری انشعاب  آیکون اینترنتی
15031453101
 پاسخ به استعلام  آیکون اینترنتی
15031453102
 تغییر مشخصات  آیکون اینترنتی
 15031453103  تغییر واحد مسکونی  آیکون اینترنتی
 15031453104
 تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب  آیکون اینترنتی
   تغییر قطرانشعاب  آیکون اینترنتی

 

15031453106

 
 تفکیک کنتور  آیکون اینترنتی
   تغییر مکان وسایل اندازه گیری  آیکون اینترنتی
   آزمایش کنتور  آیکون اینترنتی
 15031453109
 
 تعویض کنتور  آیکون اینترنتی
15031453110
 
 نصب سیفون اضافی  آیکون اینترنتی
   قطع موقت و وصل انشعاب  آیکون اینترنتی

 

15031453112

 
 جمع آوری یا ادغام انشعاب  آیکون اینترنتی
 15031453113  صورتحساب میاندوره  آیکون اینترنتی
   بررسی صورتحساب   آیکون اینترنتی
   اعلام کارکرد کنتور  آیکون اینترنتی
 15031453116  مشاهده سوابق ( المثنی و ... )    آیکون اینترنتی
 15031453117  امکان پرداخت صورتحساب  آیکون اینترنتی
 15031453118  پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات  آیکون اینترنتی
 15031453119  فروش آب تانکری  آیکون اینترنتی