New Page 1
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
 معافیتهای حق انشعاب آب و فاضلاب - تخفیف آب بهاء 
در سال 1397
ردیف عنوان  درصد معافیت حق انشعاب آب در صد معافیت حق انشعاب فاضلاب درصد معافیت آب بهاء درصد معافیت فاضلاب بهاء مستند قانونی
1 مددجویان بهزیستی برای یک واحد مسکونی و برای یک بار %100 %100 براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  جزء 2 بند  چ   ماده 80  قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 
2  مددجویان کمیته امداد برای یک واحد مسکونی و برای یک بار %100 %100 براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  جزء 2 بند  چ   ماده 80  قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
3 جانبازان 25% به بالا برای یک واحد مسکونی و برای یک بار  %100 %100 براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  موضوع تبصره 1و 2 ماده 3 و تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
4 خانواده شهدا (همسرـ فرزندان ـ والدین) برای یک واحد مسکونی و برای یک بار %100 %100 براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  موضوع تبصره 1و 2 ماده 3 و تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
5 آزادگان برای یک واحد مسکونی و برای یک بار  %100 %100 براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  موضوع تبصره 1و 2 ماده 3 و تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
6 اسرا و مفقودالاثرها (همسرـ فرزندان ـ والدین) برای یک واحد مسکونی و برای یک بار %100 %100 براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  موضوع تبصره 1و 2 ماده 3 و تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
7 خانواده  آزادگان متوفی برای یک واحد مسکونی و برای یک بار  %100 %100 براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  موضوع تبصره 1و 2 ماده 3 و تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
8 خانواده جانباز ان متوفی برای یک واحد مسکونی و برای یک بار %100 %100 براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  موضوع تبصره 1و 2 ماده 3 و تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
9 فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر برای یک واحد مسکونی و برای یک بار %100 %100 براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  موضوع تبصره 1و 2 ماده 3 و تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
10  فضاهای اصلی مساجد، مصلی ها ، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی، حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی ، پژوهشی و اداری  (این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نمی باشد) %100 %100 %100 %100 حق انشعاب آب و فاضلاب: باستناد بند الف ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه آب بها و فاضلاب بها: ماده 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/05
11  فضاهای اصلی حسینیه ها، موسسات قرآنی، دارالقرآن ها ، امامزاده ها، خانه های عالم روستا (این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نمی باشد) براساس تعرفه مصوب  براساس تعرفه مصوب  %100 %100 آب بها و فاضلاب بها : ماده 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04
12 گلزارهاویادمان شهدا %100 براساس تعرفه مصوب  %100 %100 حق انشعاب آب : به استناد ماده 2 مصوبه شماره 120660/ت50572ه -مورخ 93/10/14 هیات وزیران آب بهاو فاضلاب بها : ماده 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04      
توضیح1 : کلیه هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب مساجد شامل (حق انشعاب ، تبصره 2 ، تبصره 3 و توسعه تأسیسات ) و در سایر اماکن مذهبی  هزینه توسعه تأسیسات آب و فاضلاب و هزینه تبصره 3 ماده واحده آب و فاضلاب مشمول معافیت می باشد . 
توضیح2 :  هزینه نصب انشعاب فاضلاب و حفاری مساجد به دستور مقام محترم مدیریت عامل مشمول معافیت می گردد. 
توضیح3 :  درخصوص خانواده محترم جانبازان و آزادگان متوفی (ردیف 7و 8 ) که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده اند ، این معافیت به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطاء می گردد .ضمناً درخصوص جانبازان و آزادگان متأهل متوفی که دارای فرزند نباشند معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می گردد .