مسئولان مشترکین

مسئولان ارائه خدمت به مشترکان در شرکت‌های آب و فاضلاب استان تهران

پست الکترونیک

شماره تلفن

نام

سمت

نام شرکت

ردیف

mohtasebi@t1ww.tpww.ir

22706327

غلامرضا محتسبی

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای منطقه یک

1

m.mohseni@t2ww.tpww.ir

86035459

محمداسماعیل محسنی‌نسب

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای منطقه 2

2

t3espahpour61@abfa3.ir

88275874

جهانگیر اسپه پور

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای منطقه 3

3

customeraffair@t4ww.tpww.ir

55802354

زیبا صفائیان

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای منطقه 4

4

e.shirzad@t5ww.tpww.ir

66389216

اسحاق شیرزاد

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای منطقه 5

5

t6drm@T۶ww.Tpww.ir

55901013

جواد رحمانی

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای منطقه 6

6

mozafarian@east.tpww.ir

76509393

مجتبی مظفریان

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای شرق

7

s.falavand@wtown.tpww.ir

44590315

سهراب فلاوند

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای غرب

8

V_sharifi@swect.tpww.ir

56163899

وحید شریفی

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای جنوب غربی

9

k.gharibi@seast.tpww.ir

36270018

کمال غریبی

معاون درآمد و امور مشترکین

آبفای جنوب شرقی

10

khosrobakhsh@tww.tpww.ir

81753567

محمد صالح خسرو بخش

مدیر دفتر درآمد و امور انشعابات خاص

شرکت تامین و تصفیه

11

m.mirhosseini@ts.tpww.ir

88435964

سید محمد میرحسینی

معاون درآمد و نظارت بر واگذاری انشعاب

شرکت فاضلاب

12