مسئولان مشترکین

مسئولان ارائه خدمت به مشترکان در شرکت‌های آب و فاضلاب استان تهران

ردیف

نام شرکت

سمت

نام

شماره تلفن

پست الکترونیک

1

آبفای منطقه یک

معاون درآمد و امور مشترکین

غلامرضا محتسبی

22706327

mohtasebi@t1ww.tpww.ir

2

آبفای منطقه 2

معاون درآمد و امور مشترکین

محمداسماعیل محسنی‌نسب

86035459

m.mohseni@t2ww.tpww.ir

3

آبفای منطقه 3

معاون درآمد و امور مشترکین

جهانگیر اسپه پور

88275874

t3espahpour61@abfa3.ir

4

آبفای منطقه 4

معاون درآمد و امور مشترکین

زیبا صفائیان

55802354

customeraffair@t4ww.tpww.ir

5

آبفای منطقه 5

معاون درآمد و امور مشترکین

اسحاق شیرزاد

66389216

e.shirzad@t5ww.tpww.ir

6

آبفای منطقه 6

معاون درآمد و امور مشترکین

جواد رحمانی

55901013

t6drm@T۶ww.Tpww.ir

7

آبفای شرق

معاون درآمد و امور مشترکین

مجتبی مظفریان

76509393

mozafarian@east.tpww.ir

8

آبفای غرب

معاون درآمد و امور مشترکین

سهراب فلاوند

44590315

s.falavand@wtown.tpww.ir

9

آبفای جنوب غربی

معاون درآمد و امور مشترکین

وحید شریفی

56163899

V_sharifi@swect.tpww.ir

10

آبفای جنوب شرقی

معاون درآمد و امور مشترکین

کمال غریبی

36270018

k.gharibi@seast.tpww.ir

11

شرکت تامین و تصفیه

مدیر دفتر درآمد و امور انشعابات خاص

محمد صالح خسرو بخش

81753567

khosrobakhsh@tww.tpww.ir

12

شرکت فاضلاب

معاون درآمد و نظارت بر واگذاری انشعاب

علی فضل الهی محمدی

88435964

cscfaz@ts.tpww.ir