کتیبه. سئو

مصرف آب تهران در ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰: سه میلیارد و ۵۶۴ میلیون لیتر  (۱/. درصد کاهش نسبت به پارسال)