فهرست خدمات مشترکین واگذار شده به دفاتر پیشخوان


شماره

موضوع

کد خدمت

 نام

1

خدمات واگذاری انشعاب آب و فاضلاب (کد 1)

01-1

واگذاری انشعاب آب  

2

02-1

واگذاری انشعاب فاضلاب  

3

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب (کد 2)

01-2

پاسخ به استعلام  

4

02-2

تغییر کاربری انشعاب 

5

03-2

 تغییر مشخصات (نام ، نشانی و.. 

6

04-2

 تغییر واحد مسکونی 

7

05-2

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب 

8

06-2

تغییر قطر انشعاب 

9

07-2

تفکیک کنتور 

10

08-2

تغییر مکان وسائل اندازه گیری 

11

09-2

آزمایش کنتور 

12

10-2

تعویض کنتور 

13

11-2

نصب سیفون اضافی 

14

12-2

 قطع موقت و وصل انشعاب

15

13-2

 جمع آوری یا ادغام انشعاب

16

14-2

صورتحساب میان‌دوره 

17

15-2

بررسی صورتحساب 

18

16-2

 اعلام کارکرد کنتور

19

17-2

مشاهده سوابق (المثنی و...

20

18-2

امکان پرداخت صورتحساب 

21

19-2

پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایات 

22

20-2

فروش آب تانکری