موردی برای نمایش وجود ندارد.

قراردادهای حمایت از پایان نامه های دانشجویی

جدول عملکرد در حوزه تفاهم نامه ها در زمینه پایان نامه ها با دانشگاه ها از سال 87 لغایت 93

ردیف

موضوع

تعداد اخذ

تعداد تاییدشده

تعداد رد شده

توضیحات

1

تفاهم نامه های انعقاد شده با دانشگاه ها

27

-

-

انعقاد با تمامی دانشگاههای استان تهران

2

حمایت مادی و معنوی از پایان نامه های کارشناسی ارشد

125

83

42

پایان نامه هایی که جنبه های نوآوری و کاربرد صنعتی آنها در راستای حل چالش های شرکت باشد