فرم مشخصات ساخت تجهیزات صنعتی-اختراعات و ابتکارات و نوآوری ها

جدول عملکرد در حوزه اختراعات، سربازان نخبه، تجهیزات صنعتی از سال 87 لغایت 93

ردیف

موضوع

تعداد اخذ

تعداد تاییدشده

تعداد رد شده

توضیحات

1

اختراعات بررسی شده

185

47

138

این شرکت تنها مرجع مورد اعتماد اداره کل ثبت اختراعات کشور درخصوص تایید و عدم تایید اختراع در صنعت آبفای کشور می باشد

2

حمایت و بکارگیری از سربازان نخبه

9

6

3

بالاترین آمار در بین شرکت های آبفای استان ها در بکارگیری سربازان نخبه می باشد

3

حمایت از تجهیزات صنعتی جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش

48

30

18

6 بار بعنوان برترین غرفه در خصوص اختراعات و نوآوری

4

حمایت از اختراعات جهت تجاری سازی

6

3

3

-