اولویتهای تحقیقاتی

فراخوان طرحهای پژوهشی سال 1395

برای مشارکت در طرح‌های پژوهشی براساس عناوین مشروحه زیر خواهشمند است پس از انتخاب عنوان موردنظر، پیشنهادات خود را در قالب فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی تکمیل و به آدرس:شرکت آب و فاضلاب استان تهران،دفتر پژوهش، بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد ارسال کنید. همچنین نسخه الکترونیک آن را برای پی‌گیری به پست الکترونیک  research@tpww.ir ایمیل کنید.

عناوین اولویت های پژوهشی سال 1395

·        بهره گیری از فن آوری های نوین به منظورارتقاء فرآیند تصفیه آب (اقتباس از سیاست های وزارت علوم:ردیف 85 کمیسیون تخصصی وزارت صنایع،معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات)

·        بهره گیری از فن آوری های نوین به منظورارتقاء فاضلاب و پساب (اقتباس از سیاست های وزارت علوم:ردیف45 کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی)

·        استفاده از فن آوری های نوین جهت مقابله با شرایط بحرانی(اقتباس از سیاست های وزارت علوم:ردیف 32تا35 کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی)

·        بهره مندی از فن آوری های نوین جهت ارتقاء تاسیسات آب و فاضلاب(اقتباس از سیاست های وزارت علوم: ردیف 22 کمیسیون تخصصی وزارت صنایع،معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات)

·        شناسایی و استفاده از فن آوری های نوین جهت ارتقاء ایمنی و بهداشت آب و فاضلاب(اقتباس از سیاست های وزارت علوم: ردیف7کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی )

·        بهره گیری از تکنیک های نوین مدیریتی جهت بهبود سیستم مدیریت(اقتباس از سیاست های وزارت علوم:ردیف 19تا 21و51 کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد وبازرگانی)


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید.