فهرست پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی (تحقیقات جاری):

 

ردیف

عنوان

مجری

کارفرما

1

تحلیل و مدیریت ریسک انواع تهدیدات موثر بر آب بدون درآمد ناشی از طراحی، اجرا و بهره برداری شبکه توزیع آب و ارائه الگوریتم آن

دانشگاه تهران

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

2

بررسی و مطالعه میزان رضایت کارکنان حوزه ستادی و شرکت‌های تابعه آب و فاضلاب استان تهران از بیمه‌های درمانی و ارائه مدل مطلوب

موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی طالقان

3

مکانیسم توسعه پاک CDM مدول های 1و2 و 3و4 تصفیه خانه غرب

مهندسین مشاور انرژیهای تجدیدپذیر مهر

شرکت فاضلاب تهران

4

اجرای طرح انتخاب روش بهینه آبگیری در تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران و بهبود عملکرد آن با استفاده از تکنولوژی های کاهش تولید لجن

دانشگاه تهران

5

مکانیسم توسعه پاک CDMمدول های 5 و 6  و 7و8 تصفیه خانه جنوب

مهندسین مشاور انرژیهای تجدیدپذیر مهر

6

تدوین راهنما و دستورالعمل طراحی لرزه ای شبکه ها و خطوط فاضلابرو بر اساس استانداردها و آیین نامه های بین المللی و بومی سازی آنها

پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

7

بومی سازی فناوری بیوراکتور غشایی برای تصفیه و بازچرخانی پساب وتولید آب

دانشگاه تهران

8

مدیریت پیامد ناشی از تزریق مواد آلاینده  در شبکه های توزیع آب شهری

دانشگاه شهید بهشتی

شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران

9

بررسی فنی  اقتصادی طرح مخازن آب بتنی به صورت یکپاچه ( بدون درز انبساط)

آقای احتیاط

شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران