وظایف

وظایف دفتر نظارت بر اطلاعات GIS به شرح زیر است:

·       - هماهنگی و نظارت بر ایجاد زیرساخت‌های بانک GIS و یکپارچه‌سازی مکانی تاسیسات زیربنایی در سطح آبفای استان تهران.

·       - پایش فعالیت‌ها براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط و تدوین و طراحی برنامه‌ها و اقدامات بهبود در راستای رسیدن به اهداف.

·       - مدیریت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ارتباط برون‌سازمانی با سایر دستگاه‌ها برای تبادل و اشتراک‌گذاری لایه‌های اطلاعاتی مکانی.

·       - مدیریت سیاست‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی برای دست‌یابی به اهداف تعیین‌شده.

·       - هماهنگی برای برقراری ارتباط مستمر بین بانک‌های اطلاعات مکانی در سطح آبفای استان تهران.

·        - تدوین و همسوسازی اهداف و برنامه‌های حوزه GIS با رویکرد پیشبرد اهداف و راهبردهای شرکت.

·        - برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر ایجاد، توسعه و اجرای طرح‌های GIS.

·       -  تایید طرح‌های پژوهشی مرتبط با GIS.

·       - بررسی و تایید دستور‌العمل‌ها، آیین‌نامه‌های فنی و تخصصی و شرح خدمات و وظایف GIS در سطح شرکت‌های زیرمجموعه آبفای استان تهران.

·        - بررسی و تصویب پروژه‌های GIS و نظارت بر اجرای آن.

·        - نظارت عالی بر عملکرد مجریان و مشاوران طرح‌های مرتبط با GIS در سطح استان تهران.

·        - نظارت، بودجه‌ریزی و اعمال مدیریت موثر بر تصویب بودجه سالیانه شرکت‌های زیرمجموعه در رابطه با طرح‌ها و پروژه GIS در سطح آبفای استان تهران.

·        - پی‌گیری انجام وظایف محوله در کمیته راهبردی GIS.

·        - تایید نیازهای آموزش تخصصی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در حوزه GIS.

·        - هماهنگی، نظارت و ارائه طرح‌های یکسان‌سازی و تجمیع نرم‌افزار در سطح آبفای استان تهران.