کدخدمت                                 عنوان خدمت بستر ارائه خدمت 
   فروش انشعاب آب وفاضلاب  
درخواست انشعاب آب                  15301452100
               فروش انشعاب آب  آیکون اینترنتی
15301452101          فروش انشعاب فاضلاب  آیکون اینترنتی
خدمات پس از فروش آب وفاضلاب
15301453100  تغییر کاربری انشعاب  آیکون اینترنتی
15301453101  پاسخ به استعلام  آیکون اینترنتی
15301453102  تغییر مشخصات  آیکون اینترنتی
 15301453103  تغییر واحد مسکونی  آیکون اینترنتی
 15301453104  تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب  آیکون اینترنتی
  15301453105  تغییر قطرانشعاب  آیکون اینترنتی
 15301453106  تفکیک کنتور  آیکون اینترنتی
  15301453107  تغییر مکان وسایل اندازه گیری  آیکون اینترنتی
  15301453108  آزمایش کنتور  آیکون اینترنتی
 15301453109  تعویض کنتور  آیکون اینترنتی
 15301453110  نصب سیفون اضافی  آیکون اینترنتی
  15301453111  قطع موقت و وصل انشعاب  آیکون اینترنتی
 15301453112  جمع آوری یا ادغام انشعاب  آیکون اینترنتی
 15301453113  صورتحساب میاندوره  آیکون اینترنتی
  15301453114  بررسی صورتحساب   آیکون اینترنتی
  15301453115  اعلام کارکرد کنتور  آیکون اینترنتی
 15301453116  مشاهده سوابق ( المثنی و ... )    آیکون اینترنتی
 15301453117  امکان پرداخت صورتحساب  آیکون اینترنتی
 15301453118  پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات  آیکون اینترنتی
 15301453119  فروش آب تانکری  آیکون اینترنتی