تاریخ به روز رسانی : ۷ تیر ۱۳۹۶
 
پنج شنبه، ۸ تیر ۱۳۹۶, ۲۰:۲۱
 کدخدمت عنوان خدمتبستر ارائه خدمت 
 15301452000 فروش انشعاب آب وفاضلاب 
 15301452100 فروش انشعاب آب آیکون اینترنتی
15301452101 فروش انشعاب فاضلاب آیکون اینترنتی
15301453000خدمات پس از فروش آب وفاضلاب 
15301453100 تغییر کاربری انشعاب آیکون اینترنتی
15301453101 پاسخ به استعلام آیکون اینترنتی
15301453102 تغییر مشخصات آیکون اینترنتی
 15301453103 تغییر واحد مسکونی آیکون اینترنتی
 15301453104 تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آیکون اینترنتی
 15301453105 تغییر قطرانشعاب آیکون اینترنتی
 15301453106  تفکیک کنتور آیکون اینترنتی
 15301453107 تغییر مکان وسایل اندازه گیری آیکون اینترنتی
 15301453108 آزمایش کنتور  آیکون اینترنتی
 15301453109 تعویض کنتور آیکون اینترنتی
 15301453110 نصب سیفون اضافی آیکون اینترنتی
 15301453111 قطع موقت و وصل انشعاب آیکون اینترنتی
 15301453112 جمع آوری یا ادغام انشعاب آیکون اینترنتی
 15301453113 صورتحساب میاندوره  آیکون اینترنتی
 15301453114 بررسی صورتحساب  آیکون اینترنتی
 15301453115 اعلام کارکرد کنتور آیکون اینترنتی
 15301453116 مشاهده سوابق ( المثنی و ... )   آیکون اینترنتی
 15301453117 امکان پرداخت صورتحساب آیکون اینترنتی
 15301453118 پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات آیکون اینترنتی
 15301453119 فروش آب تانکری آیکون اینترنتی